برخی از انواع آنتی بيوتيکها :

ساخت وبلاگ
چکیده : برخی از انواع آنتی بيوتيکها : پنی سيلين ها جانشينهای پنی سيلين آمينوگليکوزيدها تتراسيکلين ها ... با عنوان : برخی از انواع آنتی بيوتيکها : بخوانید :
برخی از انواع آنتی بيوتيکها : پنی سيلين ها جانشينهای پنی سيلين آمينوگليکوزيدها تتراسيکلين ها نيتروفورانها آموکسی سيلين آمپی سيلين پنی سيلين جی 🌹.............................🌹 ا ريترومايسين لينکومايسين اسپکتينو مايسين سفالوسپورينها تايلوزين استرپتو مايسين جنتا مايسين کانا مايسين نئومايسين 🌹.............................🌹 تتراسيکلين اکسی تتراسيکلين کلر تتراسيکلين داکسی سايکلين 🌹.............................🌹 فورازوليدون فورالتادون @canaryparsi...
نویسنده : بازدید : 60 تاريخ : شنبه 18 شهريور 1396 ساعت: 20:45